ROMANIA – JUDETUL ARAD
COMUNA BOCSIG
Jud. ARAD Loc. Bocsig, nr. 591, C.P. 317055
Tel/fax: 0257.325.100 / 0257.325.101; web page: www.bocsig.ro; e-mail: [email protected]

Nr. 5306 din 11.11.2015

A N U N Ț
în etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.G.-ului

Primarul comunei Bocsig anunță publicul, autoritățile interesate și proprietarii terenurilor despre intenția de actualizare a P.U.G.-ului comunei Bocsig și R.L.U. aferent.

Argumentarea intenției de actualizare a P.U.G.-ului:
În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ,,Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale,,.
Obiectivele P.U.G.-ului:
P.U.G.-ul cuprinde reglementări pe termen scurt, mediu și lung la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale cu privire la: stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al localității; stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație; delimitarea zonelor afectate de servituți publice; modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice reperate; zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut în legislația în vigoare; formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor; precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și plantate; zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone; zone de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri; evoluția în perspectivă a localității; direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu; traseele coridoarelor de circulație și echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național, zonal și județean; lista pricipalelor proiecte de dezvoltare și restructurare; stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire; delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană.

În data 24.11.2015, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Bocsig se organizează o întâlnire cu publicul interesat de actualizarea P.U.G.-ului.

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt Teodora Felicia Abrudean și Mihaiela Lazăr, adresa: Bocsig, nr. 591, cod postal 317055, jud. Arad, telefon 0257 325100, e-mail [email protected]
Cei interesați pot trimite la Primăria comunei Bocsig comentarii, observații și propuneri sau pot exprima nevoi în termen de maximum 25 zile de la data prezentului anunț.
Răspunsul la obsevațiile transmise se vor posta pe site-ul primăriei și se vor afișa la sediul primăriei în maximum 35 zile de la data prezentului anunț.

PRIMAR,
Ec. Ioan Florin CIUL