HOTARARI IANUARIE 2018

HOTARARI CONSILIUL LOCAL BOCSIG IANUARIE 2018

HOTARARI CONSILIUL LOCAL  BOCSIG FEBRUARIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL  BOCSIG MARTIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BOCSIG APRILIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL   BOCSIG MAI 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BOCSIG IUNIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IUNIE 2018