HOTARARI CONSILIUL LOCAL BOCSIG IANUARIE 2018

HOTARARI CONSILIUL LOCAL  BOCSIG FEBRUARIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL  BOCSIG MARTIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BOCSIG APRILIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL   BOCSIG MAI 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BOCSIG IUNIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IUNIE 2018 2

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IULIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG AUGUST 2018

P.V. SEDINTA CONSILIUL LOCAL BOCSIG 31.08.2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG SEPTEMBRIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG NOIEMBRIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG DECEMBRIE 2018

2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG FEBRUARIE 2019

HOTĂRÎRILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG MARTIE 2019

HOTĂRÎRILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG MAI 2019

HOTĂRÎRILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IUNIE 2019

hotararile c.l. luna iulie 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG AUGUST 2019

HOTĂRÎRILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG SEPTEMBRIE 2019

HOTARARILE CL BOCSIG OCTOMBRIE 2019

HOTARARILE CONSILIUL LOCAL BOCSIG noiembrie 2019

HOTARARILE CL BOCSIG DECEMBRIE 2019

HOTARARILE CL BOCSIG IANUARIE 2020

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BOCSIG FEBRUARIE 2020

HOTARARI C.L. BOCSIG FEBRUARIE 2020

HOTARARI CONSILIUL LOCAL BOCSIG APRILIE 2020

HOTARARILE C.L. BOCSIG MAI 2020

HOTARARI C.L. BOCSIG IUNIE 2020

HOTARARILE C.L.BOCSIG IULIE 2020

HOTARARI LE C.L. BOCSIG AUGUST 2020

SEDINTA CONSTITUIRE CL BOCSIG OCTOMBRIE 2020

HOTARARI CL BOCSIG 25.09.2020

HOTARARI CL BOCSIG NOIEMBRIE 2020