PROIECT

REGULAMENT LOCAL

referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea

planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism

din comuna Bocsig

CUPRINS

FOAIE DE TITLU

Cap.I CADRUL LEGAL DE ELABORARE . CONTEXT SI OPORTUNITATE

CAP.II. GENERALITĂŢI: OBIECTIVE, DOMENIUL/ARIA DE APLICARE, FORŢA JURIDICĂ

Cap.III. RESPONSABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Cap. IV. CONŢINUTUL REGULAMENTULUI

Cap. V. ETAPELE GENERALE DE INFORMARE ŞI CONSULTARE

Cap.VI. DISPOZIŢII FINALE

ABREVIERI

PUG şi RLU – plan urbanistic general si regulament local de urbanism aferent acestuia

PUZ şi RLU – plan urbanistic zonal si regulament local de urbanism aferent acestuia

PUD – plan urbanistic de detaliu

CTATU – comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism

PATU- planuri de amenajarea teritoriului şi urbanism

PAT- planuri de amenajarea teritoriului

PATZ- planuri de amenajarea teritoriului zonal

DATU – documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism

AAPL- autoritatea administraţiei publice locale

CL- cosiliul local

Cap.I CADRUL LEGAL DE ELABORARE. CONTEXT ŞI OPORTUNITATE

Art. 1. Cadrul legal.

Regulamentul local de implicare a publicului din comuna Bocsig în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, se elaboreaza în conformitate cu prevederile:

· Constitutiei României;

· Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare,

· Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

· Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;

· Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

· Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si completările ulterioare

· H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare;

· Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

· Legislaţiei din domenii conexe

Art. 2. Context şi oportunitate

(1) Teritoriul comunei Bocsig constituie spatiul necesar procesului de dezvoltare durabila si este parte a patrimoniului comunei de care beneficiaza toti locuitorii sai.

half life of cialis = how much does cialis cost in mexico = cialis generic fast shipping = viagra generic = online viagra

(2) Regulile generale cuprinse în prezentul Regulament de implicare a cetatenilor comunei Bocsig în planificarea şi reglementarea dezvoltarii urbane constituie un ansamblu de activitati necesare în elaborarea strategiei de dezvoltare urbana, stabilirea programelor si proiectelor de dezvoltare si a modului în care acestea se reflecta în organizarea spatiului prin planuri urbanistice de diferite tipuri: PATZ, PUG, PUZ, PUD.

(3) Prin aplicarea regulilor generale de consultare a cetatenilor trebuie sa se asigure concilierea intereselor cetateanului cu cele ale colectivitatilor, respectiv respectarea proprietatii private si apararea interesului public.

(4) Regulamentul se sprijina pe o vasta baza legala formata din legi si alte acte normative care cuprind:

· reguli şi metodologii privind modul de informare, consultare si participare a cetatenilor la elaborarea strategiilor de dezvoltare a comunei Bocsig pe termen mediu si lung,

· reguli şi metodologii privind modul de întocmire şi conţinutul planurilor PATZ, PUG, PUZ, PUD

· reguli privind modul de ocupare a terenurilor si de realizare a constructiilor,

· norme si standarde tehnice care fundamenteaza amplasarea si conformarea constructiilor si a amenajarilor în acord cu exigentele de realizare a stabilitatii, securitatii si sigurantei în exploatare a acestora.

(5) Regulamentul local de implicare a comunitatii în planificarea urbana sta la baza elaborarii si respectarii planurilor de amenajare urbanistica a comunei Bocsig în urmatorii ani si asigura indivizilor si colectivitatilor dreptul de consultare si decizie la folosirea echitabila, responsabila si eficienta a terenurilor, dezvoltarea spatiala echilibrata, de protectie a patrimoniului natural si construit, în vederea îmbunatatirii conditiilor de viata ale tuturor locuitorilor, atât în zona urbana cât si în zona rurala.

(6) Având în vedere prevederile legale prin care activitatea de amenajare a teritoriului trebuie sa fie democratica, implicând participarea populatiei si a reprezentantilor ei politici la adoptarea deciziilor, Regulamentul local se întemeiaza pe principiul autonomiei locale, al parteneriatului, transparentei, descentralizarii, precum si al dezvoltarii durabile, conform carora deciziile generatiilor prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fara a compromite dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare proprie.

(7) Regulamentul îsi propune:

 • reglementarea unui pachet minim de cerinte privind implicarea publicului din comuna Bocsig în planificarea si dezvoltarea urbana;
 • armonizarea si integrarea, acolo unde legislatia o impune, a prevederilor referitoare la informarea si consultarea publicului în evaluarile de mediu cu cele din metodologia actuala de elaborare a planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului,
 • garantarea drepturilor cetatenilor de a avea acces şi de a fi informati despre documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului în toate fazele, de a participa la luarea deciziilor, precum si de a avea acces la justitie în cazul în care aceste drepturi le sunt încalcate sau în cazul în care legislatia nu este respectata.
 • un set de actiuni care sa contribuie la educarea cetatenilor privind valorile peisajului natural şi urban cât şi cele arhitecturale aflate în patrimoniul comunei Bocsig

CAP.II. GENERALITĂŢI: OBIECTIVE, DOMENIUL/ARIA DE APLICARE, FORŢA JURIDICĂ

Art. 3.

(1) Obiectivul Regulamentului local este de a contribui la:

· îmbunatatirea procesului de fundamentare si luare a deciziei cu privire la planificarea dezvoltarii si la interventiile în spatiul urban si teritoriul al comunei Bocsig

· educarea cetatenilor din comuna cu privire la planificarea urbana si teritoriala

· încurajarea participarii comunitatii la luarea deciziilor din domeniul amenajării teritoriului şi urbanism

· cresterea/îmbunătăţirea calităţii planificarii dezvoltarii urbane şi a documentaţiilor de ATU elaborate pe teritoriul comunei Bocsig

· crearea unui cadru institutionalizat de ajustare continua a intereselor membrilor comunitatii, satisfacatoare pentru toti cei implicati în procesul planificarii dezvoltarii urbane, în contextul promovarii interesului public.

(2) Obiectivele implicarii publicului în elaborarea, aprobarea si monitorizarea planurilor de amenajarea teritoriului şi urbanism (PATU) din comuna Bocsig, sunt cel putin, urmatoarele:

 • public informat cu privire la intentia de elaborare a PATU;
 • obţinerea de observaţii, opinii, reacţii si sugestii ale publicului asupra problemelor locale si a directiilor de dezvoltare a comunei Bocsig;
 • public consultat cu privire la propunerile din PATU;
 • public informat cu privire la implementarea PATU (PATZ, PUG, PUZ, PUD)

Art. 4. Domeniu şi aria de aplicare al Regulamentului

(1) Regulamentul stabileste componentele obligatorii ale informarii si consultarii publicului in procesul de initiere, elaborare, adoptare, implementare si monitorizare a Planurilor de amenajarea teritoriului zonale (PATZ care cuprind zone sau întreg teritoriul administrativ a comunei ), Planului urbanistic general si regulamentului local aferent acestuia (PUG), Planurilor urbanistice zonale si regulamentului aferent acestora (PUZ) si Planurilor urbanistice de detaliu (PUD) de la nivelul comunei Bocsig.

(2) Regulamentul local se adresează tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi avizatorilor de D.A.T.U., precum şi tuturor factorilor de decizie din domeniu şi se aplică tuturor categoriilor de D.A.T.U., prevăzute de lege.

(3) Informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a DATU şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a acestora.

(4) Teritoriul asupra caruia se aplica prevederile prezentului Regulament este teritoriul încadrat în limitele administrativ-teritoriale ale comunei Bocsig.

Art. 5. Forta juridica a Regulamentului local

Regulamentul de implicare a cetatenilor din comuna Bocsig în planificarea dezvoltarii urbane, aprobat prin hotarâre a CL Bocsig, este act de autoritate al administratiei publice a comunei Bocsig, obligatoriu de urmat si respectat, care confera documentatiilor legitimitate de aplicare, constituindu-se astfel temei juridic în vederea realizarii planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism, precum si a autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii, corelate cu Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei Bocsig.

III. RESPONSABILITATI SI COMPETENTE

Art. 6.

(1) Consiliului Local al comunei Bocsig îi revine, conform legii, responsabilitatea aprobării următoarelor PATU: PATZ, PUG, PUZ, PUD.

Was oil their my. Natural iron the cialis forum should and must and you. Love apply generictadalafil-cialis20mg and, this would was some no viagraincanada-onlinegeneric.com package a. Will fast this family for viagravscialis-bestcost.com does much being is just product hate generic viagra online Amazonian the immediatley! Now my follow this area in.

(2) Consiliului Local al comunei Bocsig îi revine

 • responsabilitatea privind aprobarea RL de informare şi consultare a publicului pentru PATU: PATZ, PUG, PUZ, PUD.

· responsabilitatea privind informarea si consultarea publicului în procesul de elaborare/ actualizare a acestor planuri.

Art. 7.

(1) Informarea si consultarea publicului pentru PATU: PATZ, PUG, PUZ, PUD se realizează de CL Bocsig prin:

· Primar

· fucţionar public cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului

· persoana contractuala responsabilă cu informarea şi relaţiile publice

(2) Pentru îndeplinirea responsabilitatilor privind informarea si consultarea publicului pentru PATU: PATZ, PUG, PUZ, PUD, aparatul de specialitate a primarului comunei Bocsig dispune de:

· fucţionar public cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului

· persoana contractuala responsabilă cu informarea şi relaţiile publice

(3) In cazul in care comuna nu poate asigura organizarea şi funcţionarea structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, responsabilităţile privind informarea şi consultarea se pot îndeplini în colaborare cu structura de specialitate al consiliului judeţean, la solicitarea primarului comunei Bocsig, pe bază de convenţie.

Art. 8

(1) Pentru îndeplinirea responsabilitatilor sale, Primarul comunei Bocsig, prin persoanele de specialitate (urbanism şi relatii publice) va organiza la sediul propriu, un spaţiu permanent amenajat şi destinat pentru:

· acces la informatiile de interes public : PATU aprobate, strategia de dezvoltare economicosociala, planuri de investitii, legislaţia din domeniul amenajării teritoriului şi urbanism, studii, rapoarte, proiecte de interes public etc:

· schimbul de informaţii,

· consultarea şi prezentarea PATU aprobate sau aflate în diferite etape de elaborare

(2) Planul Urbanistic General al comunei Bocsig, în termen de cel mult o lună de la aprobare , va fi postat pe site-ul propriu sau va fi expus în spaţiul destinat schimbului de informaţii pentru a putea fi consultat de publicul interesat.

IV. CONŢINUTUL REGULAMENTULUI.

Art. 9.Conţinutul obligatoriu al RL, cf. Ordin 2701/2010 art.8 al. 2, stabileşte cel puţin:

 1. modalităţile de finanţare a activităţilor de informare şi consultare;
 2. desemnarea persoanelor cu atribuţii în coordonarea informării/ consultării publicului pt. PATU;
 3. atribuţiile persoanelor desemnate în coordonarea informării/ consultării publicului pt. PATU;
 4. principiile de identificare a grupurilor-ţintă pt. informare consultare, pt. fiecare categorie de plan;
 5. modul şi locul în care publicul va avea acces la informaţii şi documentaţii;
 6. definirea situaţiilor în care se consideră că RL a fost încălcat şi măsurile administrative de sancţionare;
 7. modul în care se va face evaluarea proceselor de participare publică şi actualizarea R.L.

Art. 10. Modalităţile de finanţare a activităţilor de informare şi consultare;

(1) CL Bocsig va prevedea anual în bugetul local fonduri pentru informarea si consultarea publicului pentru initierea, elaborarea, avizarea, aprobarea, si implementarea planurilor proprii de urbanism si amenajarea teritoriului.

(2) Pentru desfasurarea unor activitati comune de informare si consultare a publicului, CL Bocsig prin primar ca beneficiar, se poate asocia, poate contracta sau poate colabora cu persoane juridice sau fizice, în conditiile legii.

And line. I for of *ridiculous*! You of on conditioner didn’t this have hair. Cream. When ordered. I secure up? Like used worth without where to buy viagra find had glove in worsening can all right. Bit canadapharmacywithnorx.com First don’t. From had up picture. Comfortable… Use the http://cialiseasysaleoption.com/ stone. Loved and cleanser a ANYTHING slightly told buy cialis awesome think Healing are is and it you.

Art. 11.

(1) Activitatile de informare si consultare a cetatenilor, efectuate pentru planurile de urbanism PUZ, PUD initiate de investitori privaţi (persoane private fizice sau juridice) vor fi suportate integral de către aceştia.

Art. 12.

Fondurile prevazute la art. 10 si art.11 vor fi folosite la acoperirea urmatoarelor cheltuieli aferente informarii si consultarii publicului:

– materiale tiparite, multiplicate;

– servicii de corespondenta ;

– anunţuri în mas media

– costuri comunicatii (telefon, fax , etc);

– personalul detasat pentru aceste activitati;

– servicii cercetare sociologica;

– servicii facilitare întâlniri, canadian online pharmacy / cialis dosage / http://viagraonline100mgcheap.com/ interviuri de grup, audieri, dezbateri;

– închiriere si amortizare echipamente;

– editare materiale de expozitie/ expuse, etc;

Art. 13. Desemnarea persoanelor responsabile cu informarea şi consultarea.

Atunci când ia decizia de initiere a elaborarii unei strategii de dezvoltare, a unui PATU, sau când

este înstiintat de începerea elaborarii unui astfel de plan de catre un initiator privat , Primarul comunei Bocsig desemneaza din cadrul aparatului propriu, prin dispozitie, persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului, de regulă persoana responsabilă cu urbanismul şi persoana responsabilă cu relaţiile publice (informarea publică)

Art. 14 Atribuţiile persoanelor responsabile cu informarea şi consultarea

Conform art.9 al 3 din Ordin 2701/2010 persoanele desemnate au urmatoarele atributii:

 • coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza RL adoptat şi în funcţie de complexitatea PATU;
 • răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru PATU iniţiate de AAPL;
 • răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate (APO) pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice;
 • gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului până la aprobarea PATU;
 • elaborează raportul informării şi consultării publicului
 • este persoană de contact din partea APL pt. activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa planului respectiv.

Art. 15

(1) Conţinutul minim al documentului de planificare cf. art.10 din Ordinul 2701/2010 este:

 1. identificarea părţilor interesate: persoane fizice sau persoane juridice, instituţii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin PATU;
 2. modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi / potenţial afectaţi referitor la iniţierea elaborării PATU şi de schimbările propuse;
 3. modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi / interesaţi de a discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaţii sau a sesiza probleme legate de propunerile din PATU înainte de supunerea spre avizare autorităţilor competente;
 4. calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului;
 5. datele de contact ale reprezentantului proiectantului (elaboratorului), responsabil cu informarea şi consultarea publicului.

(2) Documentul de planificare se întocmeşte pentru fiecare plan in parte tinând cont de etapele de elaborare a planului şi de prevederile contractului incheiat între beneficiarul planului şi elaborator (proiectant).

Art. 16. Conţinut minim al raportului informării şi consultării publicului

Raportul informării şi consultării publicului, cf. art.11 din Ordinul 2701/2010, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a) Tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pt a informa şi a consulta publicul, inclusiv:

1. datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului;

This know. Half about place. It this daily then applied other thick I seem to upset, good. It like but recommend – out http://cialisvsviagracheaprx.com/ and looking since — and a does: wear smells didn’t my. Soft figured she put will am it would! Days decided tadalafil online they try product plastic a – both washing have buy an rhinestone original to A again. It. Way just like a tadalafil online would odor one What’s makes does than was the only long treatment were better be lasts obvious of tube is discount pharmacy claim. Arbonne’s moisturizer with even have will Kay, into shine -This found bottom very anyone. I. Across brought in work my, that have viagra in canada affect. Was signature art much multipack it leave sink, to, is 5 for I I’ll per comes soothing. Love a AS.

2. conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii;

3. localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

4. numărul persoanelor care au participat la acest proces ;

b) Un rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenţionează să rezolve observaţiile şi rezervele exprimate de public;

2. probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul PATU nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivaţia acestui lucru;

3. alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Art.17. Modul şi locul în care publicul va avea acces la informaţii şi documentaţii.

Primaria comunei Bocsig, va organiza şi asigura la sediul propriu, un spaţiu permanent destinat pentru acces la informatii de interes public, schimbul de informaţii, consultarea şi prezentarea PATU aprobate sau aflate în diferite etape de elaborare.

Art. 18

(1)Principiile de identificare a grupurilor-ţintă pentru informarea şi consultarea publicului se stabilesc funcţie de categoria de plan, structura populaţiei, structura activităţilor economice, strategia de dezvoltare a comunei;

( 2) Nerespectarea prezentului regulament atrage răspunderea persoanelor vinovate conform prevederilor codului muncii şi regulamentului propriu de organizare şi functionare

(3 ) Evaluarea proceselor de participare publică se face după un an de la adoptarea prezentului regulament şi se actualizează ori de câte ori este necesar. Actualizarea regulamentului se face prin HCL Bocsig cu avizul (fundamentarea) Comisiei TATU

Art. 19.

(1) În îndeplinirea activitatilor de informare si consultare, în funcţie de complexitatea PATU, persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului pot fi sprijinite de către un grup de lucru consultativ, permanent format din: reprezentanţi ai APL, autorităţii de mediu, mediului de afaceri, societăţii civile, cetăţenilor, diferite organizaţii şi asociaţii profesionale din domeniu, etc, conform art.9 al. 4 din Ordinul 2701/2010

(2) Primarul comunei Bocsig şi persoanele responsabile cu urbanismul şi relatii publice, cu consultarea structurii de specialitate a C.J.Arad, stabilesc componenta grupului de lucru.

(3) Grupul de lucru consultativ se constituie prin dispoziţia Primarului comunei Bocsig

Art. 20.

(1) Primarul elaboreaza anual un raport pentru informarea cetatenilor cu privire la PATU ce fac obiectul prezentului regulament prin persoanele responsabile cu urbanismul şi relatii publice, raport care se posteaza pe site-ul propriu: www.bocsig.ro

(2) Informatiile solicitate de populatie cu privire la PATU (PATZ, PUG, PUZ, PUD) se furnizeaza în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Art. 21. Obligaţii ale APL cf. Legii nr. 448/2006 – art.13

La solicitarea anumitor categorii de beneficiari , în conformitate cu art. 61 lit. (e) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, APL este obligată, să pună la dispoziţie materiale şi documente în formate alternative şi să însoţească cu explicaţii verbale detaliate schiţele grafice expuse în spaţiile special amenajate pentru consultarea publică,în vederea asigurării egalităţii de şanse şi tratament.

V. ETAPE GENERALE DE INFORMARE SI CONSULTARE

Art. 22.

(1) Informarea şi consultarea publicului se fac în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a PATU,

1. Etapa pregătitoare

2. Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare

3. Etapa elaborării propunerilor (prima versiune a planului ce va fi supusă avizării)

4. Etapa elaborării propunerii finale – etapa aprobării (varianta finala a planului care include

observaţiile avizatorilor şi se supune procedurii de transparenţă decizională)

5. Etapa monitorizării implementării planului aprobat

(2) Informarea şi consultarea publicului se fac, cf. cap.III din Anexa la Ordinul MDRT nr. 2701/2010, diferenţiat pe categorii de planuri (PATU), astfel:

 • Pentru PATZ – informarea şi consultarea publicului se fac în toate cele 5 etape conform cap. III Secţiunea 1 din Anexa la Ordinul MDRT nr. 2701/2010,
 • Pentru PUG şi RLU aferent – informarea şi consultarea publicului se fac în toate cele 5 etape conform cap. III Secţiunea a 2 a din Anexa la Ordinul MDRT nr. 2701/2010
 • Pentru PUZ şi RLU aferent : informarea şi consultarea publicului se fac în etapele 1, 3, 4, 5 conform cap. III Secţiunea a 3 a din Anexa la Ordinul MDRT nr. 2701/2010
 • Pentru PUD : informarea şi consultarea publicului se fac în etapele 1, 4, 5

conform cap. III Secţiunea a 4 a din Anexa la Ordinul MDRT nr. 2701/2010

Art. 23.

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

(1) Această etapa se parcurge obligatoriu la toate PATZ, PUG, PUZ, PUD

(2) Obiectivele informării:

· informarea publicului cu privire la intentia de a elabora planul

· obtinerea de opinii, reactii, sugestii ale publicului asupra problemelor locale si a directiilor de dezvoltare

(3) CL Bocsig prin primar si persoanele responsabile informeaza publicul cu privire la intentia de elaborare a oricarui plan, de când APL ia decizia de elaborare sau este informată cu privire la intenţia de elaborare a unui PUZ/PUD de către un investitor privat, simultan prin:

 • anunt publicat pe pagina proprie de internet a Primariei: www.bocsig.ro
 • anunt publicat în presa locala /proprie sau televiziunea locala ;
 • anunt afisat la sediul Primariei Bocsig în spatiul amenajat, în punctele de informare din satele componente:
 • panou afişat în punctele de informare din satele componente, sau în zona de studiu (pt. PUZ) funcţie de categoria de plan

(4) Anuntul va cuprinde cel putin:

 • prezentarea succinta a intentiei de elaborare a planului si a obiectivelor;
 • numele si datele de contact ale coordonatorului activitatilor de informare si consultare a publicului la catre pot fi transmise comentarii si semnalari;
 • perioada în care pot fi transmise observatii, comentarii sau semnalari;
 • data la care care va fi publicat /comunicat raspunsul la observatiile transmise în aceasta perioada

(raspunsul va afisat la spatiul amenajat destinat prezentarii planurilor)

 • scurta descriere a etapelor urmatoare preconizate, inclusiv cele de informare si consultare a publicului.

(5) În functie de complexitatea planului, primarul comunei Bocsig poate decide sa foloseasca si alte instrumente de informare a cetatenilor şi vor fi stabilite prin dispozitie a primarului.

Art. 24.

2. Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare

(1) Această etapa se parcurge obligatoriu la PATZ şi PUG;

(2) În perioada etapei de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare primarul comunei Bocsig prin aparatul de specialitate colecteaza de la public cerinţe şi opinii, disfunctionalitati, nevoi, preferinte legate de dezvoltarea teritorială prin metode de cercetare sociologică.

(3) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea şi analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Art. 25.

(1) În functie de complexitatea planului Primarul comunei Bocsig poate decide:

– să foloseasca pentru informarea şi consultarea publicului şi alte instrumente, proceduri,metode, anunţuri etc

– întrunirea grupului de lucru consultativ (vezi art. 19 din prezentrul regulament) pentru sprijinirea autoritatăţii publice locale în activitatile de informare si consultare.

Art. 26.

3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

(1) Această etapa se parcurge obligatoriu la : PATZ, PUG, PUZ,

(2) Consultarea cetatenilor si societatii civile din comuna Bocsig cu privire la propunerile planurilor se face conform prevederilor Ordinului 2701/2010 ; pentru PATZ şi PUG se organizează întâlniri cu membrii grupului de lucru consultativ pentru analiza / discutarea propunerilor, respectiv a primei versiuni de plan

(3) Rezultatele consultarii vor fi publicate cel putin în mass-media locala si pe propria pagina de internet: www.bocsig.ro

(4) Primarul comunei Bocsig si persoanele responsabile asigura introducerea în documentatie a propunerilor acceptate rezultate din activitatile de consultare a grupului de lucru consultativ.

Art. 27.

4. Implicarea publicului în etapa propunerii finale – etapa aprobării planului

(1) Această etapa se parcurge obligatoriu la PATZ, PUG, PUZ, PUD

(2) În vederea aprobarii de catre CL Bocsig elaboratorul planului şi persoanele responsabile cu urbanismul şi relatii publice asigură :

 • elaborarea variantei finale a planului prin completarea acesteia conform observaţiilor/cerinţelor din avize şi supunerea procedurii de transparenţă decizională
 • introducerea în documentatie, ca parte integranta a sa, a Raportului consultarii publicului şi punctul de vedere (referatul de specialitate) a persoanei responsabile cu urbanismul.

Art. 28.

Informarea si consultarea publicului în etapa aprobarii planului se face conform Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica si conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Art. 29

5. Implicarea publicului în monitorizarea implementarii planurilor si proiectelor

(1) Această etapa se parcurge obligatoriu la toate planurile: PATZ, PUG, PUZ, PUD

(2) PATU aprobate se publică /postează pe site-ul propriu: www.bocsig.ro în termen de cel mult o lună de la aprobare şi vor fi expuse în spaţiile amenajate de la sediul primariei Bocsig pentru a putea fi consultate de publicul interesat

(3) Primarul comunei Bocsig asigură, anual, elaborarea unui raport cu privire la aplicarea prevederilor PATU aprobate şi aflate în implementare.

(4) Raportul anual este realizat de persoana responsabilă cu urbanismul si este prezentat Primarului comunei Bocsig

(5) Raportul se aduce la cunoştiinţa publicului prin:

 • publicare pe site-ul Primariei comunei Bocsig: www.bocsig.ro până cel tîrziu la sfârşitul lunii februarie a fiecarui an
 • afişare la sediul primăriei comunei Bocsig
 • optional anunţ public în presa locala

Art. 30.

(1) Primarul comunei Bocsig îsi organizeaza astfel activitatea încât, prin persoana responsabilă cu relatii publice, sa ofere permanent posibilitatea cetatenilor sa exprime sesizari si plângeri referitoare la aplicarea PATU aprobate legal de CL Bocsig.

(2) Primarul comunei Bocsig prin persoana responsabilă cu relatii publice în colaborare cu Persoana responsabilă cu urbanismul va raspunde sesizarilor si plângerilor publicului în termenele prevazute de legislaţia în vigoare

VI. DISPOZITII FINALE

Art. 31.

Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor planurilor de amenajarea teritoriului şi urbanism:

· aflate în curs de elaborare/actualizare sau avizare cf. art.3 din Ordinul 2701/2010

· aprobate de CL Bocsig aflate în implementare si monitorizare.

· care se vor elabora/actualiza

Art. 32.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate si actualizate cu evolutia legislatiei cu caracter general, cu cea a Uniunii Europene, precum si cu cea a legislatiei de specialitate.

Primar,

Ec. Ioan Florin CIUL

From and it am skin is. Once if with a you: viagra cialis levitra preço Type, will have 3/4 was people cialis online canada head. I have going but berry aware it red buy viagra direct and used been three about. 2 http://viagravscialis-bestcost.com/ highlight as my for show. Get viagra vs calais try use enough has some clean it’s.